O nas

Fundacja „Zielona Przystań” powstała z potrzeby serca. Naszym celem jest pomoc osobom chorym, starszym i niepełnosprawnym oraz współpraca międzypokoleniowa.  Jej twórcami są osoby, które od lat pracują w Tarnowie i regionie na rzecz potrzebujących.

Zarząd Fundacji 

Jakub Słowik – Prezes Zarządu
Aleksandra Zając – Wiceprezes Zarzadu
Barbara Gębiś – Członek Zarządu

Rada Fundacji

Dominika Bednarczyk
Anna Korus
Gabriela Kądzielawa

Środowiskowy Dom Samopomocy typu A i typu C „Zielona Przystań” przy ul. Piotra Skargi 29a w Tarnowie jest dziennym ośrodkiem wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi.
Dom jest prowadzony na zlecenie Gminy Miasta Tarnowa przez Fundację Zielona Przystań i jest współfinansowany ze środków otrzymanych od Wojewody Małopolskiego. Ośrodek ma charakter ponadgminny. Nadrzędnym celem działalności Środowiskowego Domu Samopomocy „Zielona Przystań” jest udzielanie wsparcia osobom mającym znaczne trudności  w codziennym funkcjonowaniu zarówno w środowisku rodzinnym jak również społecznym.

www.sdszp.pl

Celem Fundacji jest działalność na rzecz dobra i pożytku publicznego w zakresie:

1. Działalności w zakresie odbudowy i podtrzymania umiejętności uczestniczenia w życiu społeczności
lokalnej i pełnienia ról społecznych w miejscu pracy, zamieszkania lub pobytu (reintegracja społeczna) lub odbudowa i podtrzymanie zdolności do samodzielnego świadczenia pracy na rynku pracy (reintegracja zawodowa);
2. Pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;
3. Działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; wspierania osób zależnych i niesamodzielnych;
4. Działalności charytatywnej;
5. Podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej;
6. Działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego;
7. Ochrony i promocji zdrowia;
8. Działalności na rzecz osób niepełnosprawnych;
9. Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy oraz zatrudnienia socjalnego;
10. Działalności na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn;
11. Działalności na rzecz osób starszych i w wieku emerytalnym;
12. Działalności wspomagającej rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości, w szczególności
przedsiębiorczości społecznej;
13. Działalności wspomagającej rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej;
14. Działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych;
15. Nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania;
16. Działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku;
17. Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
18. Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
19. Ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego;
20. Turystyki i krajoznawstwa;
21. Porządku i bezpieczeństwa publicznego;
22. Obronności państwa i działalności Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
23. Upowszechniania i ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji;
24. Ratownictwa i ochrony ludności;
25. Pomocy ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i wojen w kraju i za granicą;
26. Upowszechniania i ochrony praw konsumentów;
27. Działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami;
28. Promocji i organizacji wolontariatu;
29. Pomocy Polonii i Polakom za granicą;
30. Działalności na rzecz kombatantów i osób represjonowanych;
31. Promocji Rzeczypospolitej Polskiej za granicą;
32. Działalności na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka;
33. Przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym;
34. Działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, których cele statutowe są zbieżne z celami Fundacji.

Statut Fundacji Zielona Przystań