5 lipca 2018

Poradnia

Niepubliczna Poradnia Psycholigiczno Pedagogiczna Zielona Przystań w Tarnowie

Nasz adres:

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna „Zielona Przystań”
al. Matki Bożej Fatimskiej 59 (I piętro, budynek ze sklepem Biedronka)
e-mail: poradnia@fundacjazp.pl
Poradnia czynna poniedziałek – piątek w godzinach 14:00-18:00

Poradnię założyła i prowadzi Fundacja „Zielona Przystań”. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Małopolski Kurator Oświaty.

Niepubliczna Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna „Zielona Przystań” powstała w celu zapewnienia w sposób szczególnym wsparcia dzieciom, młodzieży i dorosłym, którzy na co dzień zmagają się z chorobami, deficytami czy zaburzeniami funkcjonowania. Doświadczony zespół specjalistów dokona diagnozy i zaproponuje indywidualnie dobraną terapię.
Zapewniamy kameralną i przyjazną atmosferę, nasi specjaliści prowadzą zajęcia z należytą uwagą, starannością i spokojem.

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna dokonuje diagnozy z zakresu pedagogiki, psychologii, logopedii neurologopedii, terapii integracji sensorycznej i innych terapii. Wydaje opinie do przedszkoli, szkół i urzędów publicznych zgodnie z obowiązującym prawem. Po dokonaniu diagnozy przygotowany jest indywidualny plan terapii.

Zespół odpowiednio dobranych specjalistów realizuje swoje zadania przez:

 1. Diagnozę
 2. Konsultacje
 3. Terapię
 4. Psychoedukację
 5. Doradztwo
 6. Mediacje
 7. Działalność profilaktyczną
 8. Działalność informacyjną

Specjalizujemy się we wczesnej interwencji terapeutycznej czyli diagnozie i wspieraniu najmłodszych dzieci, doświadczających różnorakich trudności rozwojowych.
Prowadzimy bezpłatne zajęcia w ramach wczesnego wspomagania rozwoju.

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

Zajęcia prowadzone w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są BEZPŁATNE. Odbywają się z udziałem rodziców na terenie placówki. Organizuje się je na podstawie wniosku rodziców i opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju, wydanej przez publiczną poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
Wymiar zajęć wczesnego wspomagania rozwoju wynosi od 4 do 8 godzin w miesiącu, co jest uzależnione od możliwości psychofizycznych i potrzeb rozwojowych dziecka.
Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka prowadzone są przez zespół specjalistów, posiadających przygotowanie do pracy z małymi dziećmi, także tymi o zaburzonym rozwoju oraz kwalifikacje odpowiednie do danego rodzaju niepełnosprawności, w skład którego wchodzi:

 • psycholog
 • pedagodzy – oligofrenopedagog, specjalista pedagogiki leczniczej
 • logopeda
 • fizjoterapeuta
 • terapeuta integracji sensorycznej

Liczba i rodzaj zajęć terapeutycznych ustalana jest przez Dyrektora wspólnie z rodzicami, w zależności od potrzeb dziecka oraz możliwości realizacji poszczególnych zajęć przez Poradnię.

Poradnia przeprowadza między innymi:

Badania diagnostyczne

• Ogólnych trudności w nauce
• Specyficznych trudności w nauce (dysleksja, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia)
• Przeżywanych trudności w sferze emocjonalnej, w kontaktach społecznych
• Trudności w koncentracji uwagi
• Deficytów kompetencji i zaburzeń sprawności językowych
• Pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu
• Określania poziomu rozwoju intelektualnego, społeczno – emocjonalnego, zdolności dziecka
• Określania gotowości szkolnej

Terapia i konsultacje

Terapia i konsultacje
• terapia pedagogiczna dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się
• terapia logopedyczna wad wymowy i zaburzeń komunikacji
• poradnictwo psychologiczne
• indywidualne konsultacje dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych

Poradnia ma prawo do wydawania opinii m.in. w sprawie przystępowania do egzaminów zewnętrznych uczniów z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych (dysleksja, dysortografia, dysgrafia). Nasze opinie są uwzględniane podczas egzaminów zewnętrznych OKE oraz w ocenianiu wewnątrzszkolnym.
Zapewniamy profesjonalną pomoc dostosowaną do potrzeb odbiorców.

Dokumenty do pobrania

Wniosek rodziców, opiekunów prawnych/pełnoletniego ucznia o badanie psychologiczne/ pedagogiczne/ logopedyczne
wniosek o badanie

Wniosek o wydanie opinii po przeprowadzonych badaniach psychologicznych/ pedagogicznych/ logopedycznych
wniosek o wydanie opinii

Wniosek o organizację zajęć wczesnego wspomagania rozwoju
wniosek o WWR

Umowa na objęcie dziecka odpłatnymi usługami terapeutycznymi
umowa o platne terapeutyczne

Zgłoszenie dziecka na zajęcia grupowe w poradni
zajęcia grupowe

Wniosek o rezygnację z programu Wczesnego Wspomagania Rozwoju dziecka rezygnacja

WESOŁA KRAINA
Zapraszamy na cykliczne zajęcia dla dzieci 2 – 3 letnich prowadzone w małych grupach.


To propozycja dla rodziców, którzy chcą, aby ich dziecko:
• stymulowało ogólny rozwój poznawczy,
• wzbudziło ciekawość poznawczą,
• rozwijało kreatywność,
• usprawniło motorykę dużą i małą,
• rozwijało mowę i komunikację,
• rozwijało interakcje społeczne,
• wzmacniało wiarę we własne siły i możliwości.

Zajęcia prowadzone są w formie integracyjnej – zapraszamy rodziców i dzieci.
Czas trwania: 45-60 minut
Zajęcia: raz w tygodniu, między 15:0 a 18:00

Gdzie:
Niepubliczna Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Zielona Przystań
al. M.B. Fatimskiej 59
email: poradnia@fundacjazp.pl


Zajęcia płatne – 50 zł za zajęcia.
PROMOCJA: Pakiet 5 zajęć – 200 zł – jedno zajęcie GRATIS.

Zapraszamy. Gwarantujemy wysoki poziom opieki i zajęć prowadzanych przez kompetentną kadrę.

ZADBAMY O TWOJE DZIECKO